LES VOSTRES DADES SEGURES
 

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE LA NORMATIVA
DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades, amb la finalitat de salvaguardar la vostra informació personal, que són d'obligat compliment per part de l’Ajuntament d’Algaida.

Per aquest motiu, per a nosaltres és molt important que entengueu perfectament què farem amb les dades personals que us demanam.

D’aquesta manera, serem transparents i us donarem el control de les vostres dades, amb un llenguatge senzill i amb opcions clares que us permetran decidir què podem fer amb la vostra informació personal.

Si en haver llegit la informació teniu algun dubte, us pregam que ens ho consulteu.

Moltes de gràcies per la col·laboració
.
 
 • Qui som?
La nostra denominació: Ajuntament d’Algaida
El nostre CIF: P-0700400-E
La nostra activitat principal: AJUNTAMENT
La nostra adreça: CARRER DEL REI, 6; CP: 07210. ALGAIDA (ILLES BALEARS)
El nostre telèfon de contacte: 971 12 53 35
La nostra adreça de correu electrònic de contacte: tagjuridica@ajalgaida.net
La nostra pàgina web: http://projecte2020.com/
Estam a la vostra disposició. No dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres.
 • Contactau amb el nostre delegat de protecció de dades
L’Ajuntament d’Algaida compta amb un delegat de protecció de dades a qui podeu enviar totes les reclamacions, dubtes i suggeriments que tengueu sobre l’ús de la vostra informació personal.

El nostre delegat de protecció de dades és AUDIDAT i aquestes són les dades de contacte:
 • Telèfon: 902 106 766
 • Adreça de correu electrònic: info@audidat.com
 
 • Per a què farem servir les vostres dades?
Amb caràcter general, les vostres dades personals seran utilitzades per a poder relacionar-nos i per a poder prestar-vos serveis.

Així mateix, també poden ser usades per a altres accions, com enviar-vos publicitat o promocionar les nostres activitats.
Per què necesitam usar les vostres dades?

Les vostres dades personals són necessàries per a poder relacionar-nos i per a poder prestar-vos serveis. En aquest sentit, posam a la vostra disposició tota una sèrie de caselles que us permetran decidir d’una manera clara i senzilla l’ús que farem de la vostra informació personal.
 
 • Qui coneixerà la informació que us demanam?
Amb caràcter general, només el personal de l’Ajuntament d’Algaida que hi estigui autoritzat podrà conèixer la vostra informació.

Així mateix, en podran tenir coneixement aquelles entitats que necessitin tenir-hi accés per poder-vos oferir serveis. Per exemple: el nostre banc coneixerà les vostres dades si el pagament dels serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Per altra banda, tendran coneixement de la vostra informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar-la amb motiu del compliment d'alguna llei. Per exemple: la Llei Tributària obliga a facilitar a l'Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una quantitat concreta.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem compartir amb altres entitats la vostra informació personal, prèviament us demanarem permís a través d'opcions clares que us permetran decidir si hi estau interessat.
 
 • Com protegirem les vostres dades?
Protegirem les vostres dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l'ús de la vostra informació.
Per aquest motiu, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per a verificar que les vostres dades personals estan segures a cada moment.
 
 • Enviarem les vostres dades a altres països?
Al món hi ha països que són segurs per a les vostres dades i altres que no ho són tant. Així, per exemple, la Unió Europea és un entorn segur. La política de l’Ajuntament d’Algaida és la de no enviar informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de dades personals.

En el cas que sigui imprescindible enviar les vostres dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, prèviament sempre us demanarem permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces per reduir qualsevol risc.
 
 • Durant quant temps anem a conservar les vostres dades?
Conservarem les vostres dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Quan hagin finalitzat els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-les de forma segura i respectuosa amb el medi ambient.
 
 • Quins són els vostres drets de protecció de dades?
A qualsevol moment podeu dirigir-vos a l’Ajuntament d’Algaida per saber quina és la informació personal que tenim; rectificar-la, si fos incorrecta, i eliminar-la quan hagi finalitzat la nostra relació. També podeu requerir el traspàs de la vostra informació a una altra entitat. Aquest dret s’anomena “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions. Per a demanar algun d’aquests drets haureu de remetre’ns una sol·licitud per escrit, juntament amb una fotocòpia del vostre DNI, a l’adreça: AJUNTAMENT D’ALGAIDA, CARRER DEL REI, 6, CP 07210 ALGAIDA (ILLES BALEARS).

A les Oficines Municipals de l’Ajuntament d’Algaida disposam de formularis específics per a sol·licitar aquests drets i us oferim la nostra ajuda per a emplenar-los.

Per a més informació sobre els vostres drets de protecció de dades, podeu consultar la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
 
 • Podeu retirar el consentiment si canviau d'opinió en un moment posterior?
Sempre podreu retirar el consentiment si canviau d'opinió sobre l'ús de les vostres dades.

Així, per exemple, si en un determinat moment vàreu estar interessat en rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitjau rebre’n més, podeu fer-nos-ho constar a través del formulari d'oposició al tractament, disponible a les Oficines Municipals de l’Ajuntament d’Algaida.
 
 • En cas que considereu que els vostres drets han estat desatesos, on podeu formular una reclamació?
En cas que considereu que els vostres drets han estat desatesos per l’Ajuntament d’Algaida, podeu formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d'algun dels següents mitjans:
 • Seu electrònica: www.agpd.es
 • Adreça postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid
 • Via telefònica: Tel.: 901 100 099 / Tel.: 91 266 35 17
La formulació d’una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no precisa de  l'assistència d'advocat ni de procurador.
 
 • Elaborarem perfils sobre vós?
La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

No obstant això, amb la finalitat de prestar un servei, comercial o d’un altre tipus, poden existir situacions en les quals sigui necessari elaborar perfils d’informació sobre vós. Un exemple podria esser la utilització del vostre historial de compres o de serveis per poder-vos oferir productes o serveis adaptats als vostres gustos o necessitats.

En aquest cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin a cada moment la vostra informació de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en el benefici propi.
 
 • Utilitzarem les vostres dades per a altres finalitats?
La política de l’Ajuntament d’Algaida és no fer servir les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les que ja us hem explicat. Tot i això, si necessitàssim usar-les per a altres activitats, sempre us demanarem permís prèviament, mitjançant un formulari amb opcions clares que us permetran decidir si hi estau interessat.