PROJECTE VINT-20
ARXIU MUNICIPAL D’ALGAIDA CATÀLEG HISTÒRIC
ADJUTORI

NODAC 0

 
 • Tota aquesta part s'emplena automàticament.
 • Incloem les anotacions relacionades amb la base de dades a l'apartat 0.5. Observacions.
 • Les anotacions i/o observacions sobre els documents que catalogam s'han de fer a l'apartat 6.1.  Notes.

ADJ-BIB-GEN

[ADJUTORI BIBLIOGRAFIA GENERAL]
 


ATENCIÓ
Us pregam que, si detectau qualque omissió o qualque errada, ens ho comuniqueu per a esmenar-la.
Gràcies per la col·laboració.
 
 
 • Què és la Bibliografia del Municipi d'Algaida?

Un llistat dels llibres o part dels llibres (monografies) i articles de divulgació (diaris i revistes) que tracten sobre els pobles d'Algaida, Pina i Randa, de qualsevol tema o matèria.

 • En quantes seccions o parts es divideix?

En tres seccions:
A) OBRES DE REFERÈNCIA: Llistat bibliogràfic, ordenat per matèries, de monografies i articles publicats en qualsevol lloc i en qualsevol moment sobre el municipi d’Algaida. Aquesta secció està en continu creixement i, regularment, hi incorporam les noves obres que s’editen.
Els llistat de citacions bibliogràfiques s’ordenen de la següent manera:

1. Per matèria (per tema) seguint la CDU, la Classificació Decimal Universal.
2. Per ordre alfabètic dels llinatges de l’autor o, si la referència bibliogràfica és anònima, per títol.

Les fitxes bibliogràfiques que van acompanyades d’una icona contenen el document digitalitzat, que es pot consultar i descarregar en els termes que estableixen les condicions de reproducció.

Quan una referència bibliogràfica forma part del fons de la Biblioteca Municipal d'Algaida, apareix el número de registre i la signatura topogràfica per a localitzar-la.

Aquest llistat inclou les monografies, els articles publicats a les publicacions periòdiques i les entrades que, sobre Algaida, Pina i Randa, s’inclouen a la Gran Enciclopèdia de Mallorca.

B) OBRES D'AUTORS DEL MUNICIPI: És un llistat bibliogràfic, ordenat alfabèticament per llinatge, dels autors nascuts al municipi o fortament relacionats amb els pobles d’Algaida, Pina i Randa. Si un autor ha editat dues o més obres, les referències s’ordenen per ordre alfabètic de títol.

Aquest llistat inclou les monografies, els articles publicats a les publicacions periòdiques.

C) PUBLICACIONS PERIÒDIQUES: Mostra el llistat exhaustiu de les publicacions periòdiques al municipi d’Algaida durant totes les èpoques. La més antiga és La Razón, publicada l’any 1931, i la més moderna Blau i Blanc (2005-2007). Un cas a part és la revista de Premsa Forana Es Saig que des del desembre de 1980 es publica mensualment sense interrupció.

[AJUDA DEL CERCADOR. nivell home de bibliografia]

Cerca bàsica:
Text de consulta: Cerca un mot o expressió en tots els camps. La cerca no té en compte majúscules ni minúscules ni els accents ortogràfics.
Cerca avançada:
Autor: Cerca només al camp Autor.
Títol: Cerca només en el camp Títol.
Matèria: Desplegable del primer nivell de classificació de matèries.
Submatèria: Desplegable del segon nivell de classificació. Jeràrquicament són els nivells inferiors al triat a Matèria.
Subfons: Per a cercar dins cada una de les seccions o dins totes a la vegada.
Any: Per cercar any de publicació del document en totes les seccions.

No oblideu pitjar el botó BUIDAR per a netejar la cerca.


NODAC 1

 

1.1. Codi de referència:
 • Es genera automàticament a País, ArxiuFons i UDS (Unitat Documental Simple).
 • El documentalista emplena les caselles: Subfons, Grup de sèries, Sèrie i UDC (Unitat Documental Composta) segons el següent esquema:
falta taula
 

NODAC 3

 

3.3. Descriptors
 • Fins a 10 descriptors: paraula o paraules que descriuen el contingut de l'obra. S'usen per facilitar les cerques dels usuaris.
 • S'organitzen en els següens àmbits temàtics i, sempre que siguin pertinents, són obligatoris.

a) Descriptors de matèries: Usam com a Tesaurus la descripció de la CDU que hem adaptat. 
Pautes: Sempre que sigui possible, d'àmbit temàtic general a àmbit temàtic particular.
EXEMPLE 1: |Ciències aplicades|, |Medicina|, |Epidèmies|, |Grip|.
EXEMPLE 2: |Literatura|, |Poesia|, |Glosat|.
EXEMPLE 3: |Història|.

b) Descriptors onomàstics: Usam Llista d'encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya (LENOTI). Enllaç de consulta: LENOTI.
Pautes: Només els incorporam  si són pertinents en el contingut de l'obra. Si un nom ja apareix en qualsevol altre lloc de la fitxa, per exemple a |Autors|, no duplicam la informació.
EXEMPLE 1: Si en una obra com Escriptors a la Mallorca de la postguerra parlen de Pere Capellà. |Pere Capellà|.

c) Descriptors geogràfics:
Toponímia major: Només incloure les entrades |Algaida|, |Pina|, |Randa|. Si l'àmbit geogràfic de l'obra és tot el terme municipal, només |Algaida|.
Toponímia menor: Per exemple: possessions, accidents geogràfics, carrers, hidrografia, monestirs, esglésies, monuments, etc.
[Llistat per elaborar]
Pautes: Entram toponímia més el nom propi. Si ja està referenciat en un altre lloc de la fitxa, no duplicam la informació.
EXEMPLE 1: Puig de Randa: |puig|, |Randa|.
EXEMPLE 2: Torrent de Cas Brau: |torrent|, |Cas Brau|.
EXEMPLE 3: Possessió de Son Veny: |possessió|, |Son Veny|.
EXEMPLE 4: La muntanya dels tres santuaris: |ermita|, |Sant Honorat|, |Gràcia|, |monestir|, |Cura|.

d) Descriptors temporals:
Segles: Els incloem sempre: |segle XX|, |segle XVI|.
Anys: Si es tracta d'una data concreta, que no apareix en cap altre camp, la consignam: La butlla "Cum a nobis petitur" d'Innocenci IV  |1248|.

e) Descriptors d'època històrica: Només els incloem per a temàtiques històriques. Sempre segons la següent llista:
[incloure llista]

NODAC genèric

 

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) 2007. Barcelona: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya: Subdirecció General d’Arxius, 2007. (Arxivística i gestió documental. Eines; 1). Consultau-ho en aquest enllaç.

ISAD(G). Norma Internacional General de Descripció Arxivística = General International Standard Archival Description: Adoptada pel Comitè de Normes de Descripció, Estocolm, Suècia, 19-22 de setembre de 1999 [versió catalana a cura de Josep Matas i Jaume Rufí Pagès: Amb l’assessorament d’Àngels Bernal [et al.]. Barcelona: Associació d’Arxivers de Catalunya: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2001. Consultau-ho en aquest enllaç.

 

a
b
1a 1b
2a 2b
3a 3b
4a 4b

NODAC 6


Incloem informació rellevant referent a la publicació que no s’ha pogut incloure en cap altre apartat. Emperò, en cap cas, no s’ha de duplicar la informació.

Més informació a NODAC PUNT 6.1.

NODAC 7


7.1. Autoria i dates
 • Indicar per qui i en quina data s’ha elaborat i/o s’ha revista la descripció.
Sintaxi:
Nom Llinatge 1 Llinatge 2(coma espai) dd mes any(punt)
Nom i llinatges en minúscula, però amb les majúscules pertinents. No unim els dos llinatges amb conjunció "i".
Dia: Sempre dues xifres.
Mes: Amb lletres, sense maj´sucula inicial.
Any: Amb xifres, no separam amb punt els milers.

EXEMPLE: Joan Carles Sauler Portals, 03 desembre 2018
 
 • Quan es tracti de la primera redacció, no indicam res més.
 • En el cas d'una revisió, afegim davall el nom del primer redactor el nom del revisor, la data de revisió i, entre parèntesi |(revisió)|.
EXEMPLE  1: |Joan Carles Oliver, 27 desembre 2018.|.
EXEMPLE 2: |Maria Llompart Salvà, 03 gener 2019 (revisió).|.

Més informació a NODAC PUNT 7.1.

Bibliografia 1000 OBC


[Vàlida per a totes les fitxes]

Pautes de sintaxi:
 • Sempre llinatges en majúscula i nom en minúscula: |JANER MANILA| |Gabriel|.
 • La coma de separació entre els llinatges i el nom la posa el sistema.
 • Entram sempre els dos llinatges complets, encara que a l'obra només n'apareixi un.
 • Desenvolupam els nom de fonts: P. Oliver Cases: |OLIVER CASES| |Pere|.
 • Mai no transcrivim la conjunció "i" entre els dos llinatges.
 • Indexau correctament les preposicions i els articles darrere el nom de fonts. Podeu consultar el CANTIC (Catàleg d’autoritats de noms i títols de Catalunya).
EXEMPLE 1: J. Antoni Gamundí Fornells = |GAMUNDÍ FORNELLS| |Joan Antoni|.
EXEMPLE 2: Pere Capellà = |CAPELLÀ ROCA| |Pere|.
EXEMPLE 3: Gabriel Company i Oliver = |COMPANY OLIVER| |Gabriel|.
EXEMPLE 4: Jaume d’Olesa i Sanglada = |OLESA SANGLADA| |Jaume d’|.
 
Pautes de citació bibliogràfica: 
 • Seguim el document Citació Bibliogràfica. 2a. ed. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura: Direcció General de Política Lingüística, 2012. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 1). Ho podeu consultar en aquest enllaç.
RESUM:
 • Fins a tres autors, transcrivim els tres.
 • Més de tres autors, transcrivim el primer i marcam la casella de Responsabilitats [et. al.]
 • Altres mencions de responsabilitat:
  • Quan la responsabilitat s’atribueix a editors: marcam (ed.).
  • Quan s’atribueix a curadors: marcam (cur.).
  • Quan s’atribueix a compiladors: marcam (comp.).
  • Quan s’atribueix a directors: marcam (dir.).
  • Quan s’atribueix a coordinadors: marcam (coord.).
  • Per defecte el sistema marca |cap|.

Bibliografia 2000 OBC


[Vàlida per a BIBLIOGRAFIA completa i per títol de part]


Pautes de sintaxi:
 • Transcrivim el títol i/o subtítols íntegrament, respectant l’idioma.
 • Títol complet de la monografia. Si té un subtítol, ho separam amb dos punts.
 • El sistema inclourà la cursiva, en el cas del títol d’una obra completa, o les cometes, en el cas del títol d’una part de l’obra.
 • Si la llengua es prenormativa, no la normativitzam. Però si es tracta d’una falta de mecanografia o una errada ortogràfica de llengua normativa, la corregim.
 • Desenvolupam sempre les abreviacions entre claudàtors.
EXEMPLE 1: Historia del santuario de Ntra. Sra. de Cura = |Historia del santuario de N[ues]tra S[eño]ra de Cura|.
EXEMPLE 2: L’antigue Iglésia de Sta. Ma. de la P. de Castellitx = |L’antigue Iglésia de S[an]ta Ma[ria] de la P[au] de Castellitx|.
EXEMPLE 3: Algaida al començament del vuitcents = Algaida al començament del vuit-cents
EXEMPLE 4: El trieni liberat a Algaida = El trienni liberal a Algaida
 
Pautes de citació bibliogràfica: 
Seguim el document Citació Bibliogràfica. 2a. ed. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura: Direcció General de Política Lingüística, 2012. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 1). Ho podeu consultar en aquest enllaç.

Bibliografia 2100

[Vàlida per a  PUBLICACIONS ENS SÈRIE]
 

Títol de l'article
Pautes de sintaxi:
 • Transcrivim el títol i/o subtítols íntegrament, respectant l’idioma.
 • El sistema inclourà les cometes al títol de la part.
 • Si la llengua es prenormativa, no la normativitzam. 
 • Si la llengua és normativa, esmenam les errades tipogràfiques o ortogràfiques, però en cap cas el lèxic. 
Títol de la revista
Pautes de sintaxi:
 • Títol complet de la publicació. Si té un subtítol, que sigui pertinent, ho separam amb dos punts.
 • El sistema inclourà  la cursiva  al títol de la revista.
 • Respectam el text original, sense fer-hi correccions. 
EXEMPLE 1:  |Es Saig|.
EXEMPLE 2: |Castellitx: Fuies folklòriques d’Algaida i la seva encontrada|.
 
Pautes de citació bibliogràfica: 
Seguim el document Citació Bibliogràfica. 2a. ed. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura: Direcció General de Política Lingüística, 2012. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 1). Ho podeu consultar en aquest enllaç
 

Bibliografia 3000 OBC

 

[Vàlida per a   MONOGRAFIES I PUBLICACIONS EN SÈRIE]

Número d'edició de monografies:
 • Només emplenam la casella quan no es tracta de la primera edició.
Sintaxis: Escrivim el nombre en xifres aràgiques. . L’abreviació de l'ordinal ("a" ) i de l' edició ("ed.") la inclou el sistema.

EXEMPLE: |2 |Lloc d'edició de monografies i publicacions en sèrie:
 • Lloc (ciutat o poble) on s'ha editat l'exemplar.
 • Si no apareix explícita, però sabem o deduïm on s'ha editat, escrivim el topònim entre claudàtors.
 • En el cas de Palma, mai escrivim "Palma de Mallorca", encara que aparegui aquesta forma a la publicació.
 • En el cas que hi apareguin dos llocs d'edició, només consignam el primer.
 • Si es desconeix el lloc de publicació escrivim, amb claudàtors inclosos: [S. l.] (sine loco), amb la S en majúscula i espai rere el primer punt.
 • No s’ha de confondre el lloc d’impressió amb el lloc d’edició.
EXEMPLE 1: |Barcelona|.
EXEMPLE 2: |[Porreres]|.
EXEMPLE 3: |[S. l.]|.
 
Editor de monografies i publicacions en sèrie:
 • El nom de l'empresa editorial o l'entitat que edita la publicació periòdica.
 • En el cas que hi apareguin dos editors, només consignam el primer.
 • En el cas de publicacions antigues sense editorial explícita, indicarem la impremta entre claudàtors.
 • No escrivim la paraula “editorial” , “edicions” ni “editor”. Excepció: quan es pugui generar confusió.
 • No escrivim mai les sigles S. L. o S. A.
 • Editorial Moll = Moll
 • Lleonard Muntaner Editor = Lleonard Muntaner
 • Editorial Vicens Vives S. L. = Vicens Vives
 • Círculo de Lectores S. A. = Círculo de Lectores
 • Edicions 62 = Edicions 62
 • Si no apareix explicitat l’editorial, escrivim [s. n.] (sine nomine) entre claudàtors, amb la s en minúscula i un espai rere el primer punt.
EXEMPLE 1: |Ajuntament d'Algaida|.
EXEMPLE 2: |[Tipografia Rosselló de Porreres]|.
EXEMPLE 3:  |[s. n.]|.
 
Any d'edició de monografies:
 • Els escrivim sense el punt de separació de milers: 
2.014 = 2014
1.229 = 1229
 • Si no s’explicita l’any d’edició, podem posar el del copyright, el del Dipòsit Legal o el de la impressió. En cas que no coincidir consignam el més modern.
 • Si no ho sabem, escrivim [s. a.] (sine anno) entre claudàtors, amb la s minúscula i un espai rere el primer punt.
 
Pautes de citació bibliogràfica: 
Seguim el document Citació Bibliogràfica. 2a. ed. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura: Direcció General de Política Lingüística, 2012. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 1). Ho podeu consultar en aquest enllaç.

Bibliografia 4000 OBC

[Vàlida per completa i part]
 
Obra bibliogràfica completa:
Número total de pàgines:
 • Consignam la darrera pàgina impresa, encara que no estigui numerada. No incloem l’abreviació de pàgina (p.).
 • Hem de consignar sempre el punt de milers: 1256 = 1.256

Part obra bibliogràfica:
Número de pàgines de la part:
 • Consignam la primera i la darrera pàgina de la part (capítol o article). No incloem l’abreviació de pàgina (p.).

Bibliografia 4100

 

[Vàlida per a  PUBLICACIONS ENS SÈRIE]

Número de volum:
 • Només ho emplenam quan la publicació forma part d’un volum d’edició. Ho deixam sense emplenar quan es tracti d'una agrupació en volums posterior a l'edició.
 • Ho consignam en xifres aràbigues. El sistema inclourà l'abreviatura "vol.".
 
Número de publicació:
 • És el número cardinal de l'exemplar.
 • Ho consignam en xifres aràbigues. El sistema inclourà l'abreviatura "núm.".
 • Si no apareix el número de publicació, escrivim |[s/n]|.
 
Data de publicació:
Sintaxis:
 • Transcrivim la data de publicació de la manera que apareix a l'exemplar, però:
 • Els dies en dues xifres aràbigues.
 • Els mesos en lletres, sense abreujar i sense maúscules. Els altres periodes, per exemple "semestre", "quatrimestre", etc. seguiran la mateixa pauta.
 • L'any  en quatre xifres aràbigues.
 • L'única data obligatòria és l'any. Si no apareix indicam |[s. a.]|.
 • El sistema inclourà els parèntesis.
EXEMPLE 1: |1994|.
EXEMPLE 2: |desembre 2001|.
EXEMPLE 3: |2n quatrimestre 2001|. Fixem-nos que en aquest cas incloem la abreviatura de l'ordinal "r", "n", etc. sense punt final.
EXEMPLE 4: |20 gener 1954|.
EXEMPLE 5: |1-15 octubre 2000|.
EXEMPLE 6: |juliol-agost 2001|.
EXEMPLE 7: |novembre 2008 - febrer 2009|.  Fixem-nos que quan unim periodes complexos, es deixa un espai a banda i banda del guionet.
 
Pàgines de la part:
 • En xifres aràbigues separades per un guionet sense espais a banda i banda. El sistema inclou l'abreviació de pàgines i el punt final.
EXEMPLE 1: |18|.
EXEMPLE 2: |23-32|.
 
ISBN/ISSN:
 • Ho deixam en blanc si no apareix a la publicació. El número s'escriu amb xifres aràbigues sense separació de guions.
 
Pautes de citació bibliogràfica: 
Seguim el document Citació Bibliogràfica. 2a. ed. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura: Direcció General de Política Lingüística, 2012. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 1). Ho podeu consultar en aquest enllaç

Bibliografia 5000 OBC

Títol de la col·lecció:
 • No escrivim el mot “col·lecció” a no ser que formi part del títol de la col·lecció:
Col·lecció Els Treballs i els Dies = Els Treballs i els Dies
Edicions Pere Capellà = Edicions Pere Capellà
Col·lecció Binària = Binària
Col·lecció Seqüencial = Seqüencial
 
 • Si la col·lecció té una subpart, la separam amb un punt.
EXEMPLE: |Traduccions i correccions. Eines|.
|Traduccions i correccions. Vocabulari|.
 
 • El sistema inclourà els parèntesi i el punt i coma.
Número de la col·lecció:
 • Cardinal en xifres aràbigues.
 
ISBN o ISSN:
 • Escrivim el número complet, sense separacions ni guions:
EXEMPLE: 84-8488-052-3 = 8484880523

Bibliografia 6000 OBC

 
Núm. CDU i text CDU:
 • Triarem al desplegable el número. El text s'afegirà automàticament.
EXEMPLE 1: CDU: |82 P|; text: |Literatura. Poesia|
EXEMPLE 2: CDU: |94-1c|; text: | Història antiga. Periode talaiòtic|
 
 • En el cas de la CDU de la part, ha de reflectir la temàtica del capítol o l'article, que pot NO coincidir amb el CDU de l'obra completa:
EXEMPLE 3:
Obra completa: Algaida: Cinquenes jornades d'estudis locals CDU: 94 
Part: "Una visió del teatre de Pere Capellà...". A: Algaida: Cinquenes jornades d'estudis locals CDU: 82 T
 
 • En el cas que l'obra abraci diverses èpoques històriques, consignam només la primera.
EXEMPLE 4:
Una obra que abraça des de la prehistòria a l'edat mitjana: CDU 94-1b; Història antiga. Periodi Pretalaiòtic (anys -2000 
 
 • Aquest Núm. CDU i text CDU només s'usen per ordenar internament la visualització de la Bibliografia al web. En la majoria de casos és més senzilla i menys detallada.
 
Núm. Registre de la biblioteca:
 • Només quan el llibre està registrat i catalogat a la biblioteca d'Algaida. Pot ser el número de codi de barres (començat per 1200...) o el de registre que encapçalarem amb les lletres RX:
1200212247 = 1200212247
12835 = RX12835
 • Les xifres van sempre sense els punts de milers.
 
Signatura topogràfica de la biblioteca:
 • És l’expressió alfanumèrica que es troba a l’etiqueta del llom. Respectam les majúscules i les minúscules, els signes de puntuació i els espais. 
65 CAR
CL ALG 94B JAN
94B “12-14” Algaida OLI
82-4 BAR
 
 • La signatura topogràfica de la biblioteca pot NO coincidir amb el número del CDU i text CDU del Registre. 

Bibliografia 8000 OBC

 
8.1. Enllaços interns:
 • És un enllaç del propi web; per exemple de la fitxa bibliogràfica a l’arxiu que conté un document electrònic (text, so, imatge, etc.).
 
8.2. Enllaços externs:
 • És un enllaç a un web alié; per exemple a un arxiu (text, so, imatge, etc.) del qual no en tenim una còpia.
Sintaxis:
Els enllaços han de ser complets (amb htpp:// al davant) i s’ha de comprovar que estiguin operatius.

La data de consulta s’entra amb la següent sintaxi:
[dd=xifres del dia] [el mes en lletres i sense majúscula inicial] [aaaa=any en xifres, sense el punt de milers]

EXEMPLE 1: | 03 gener 1995|
EXEMPLE 2: |24 setembre 2008|
 
 • El sistema inclourà els claudàtors.
SELECT * FROM ADMA WHERE CL_VISIBLE='1' AND ID_113='AMA' AND ID_114='CH' ORDER BY ID_115,ID_118 LIMIT 0,25

---C1=AMA---C2=CH----

1. Òrgans de govern

1.2. Consells. 
Actes de Consells 1576-1592
Actes de Consells 1576-1592
Dates de creació i agregació: 11 desembre 1576 - 12 setembre 1592.
Llibre manuscrit. 34 x 24 cm. 544 pàgines
Arxiu digital en pdf de 549 pàgines dividit en 9 parts.
ID: 1654
Núm. Reg: 0021
CAH: 1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.2-0021-001654
Actes de Consells 1593-1613.
Actes de Consells 1593-1613.
Dates de creació i agregació: 03 nomvebre 1593 - 11 agost 1613.
Llibre manuscrit. 34 x 22 cm. 
Arxiu digital en pdf de 760 pàgines dividit en 13 parts.
ID: 1655
Núm. Reg: 0022
CAH: 1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.2-0022-001655
Actes de Consells 1613-1630. Oïdors de comptes 1680-1717.
Actes de Consells 1613-1630. Oïdors de comptes 1680-1717.
Dates de creació i agregació: Actes de consells: 10 setembre 1613 - 10 abril 1630.
Oïdors de comptes: 1680 -16 febrer 1717
Llibre manuscrit. 30,50 x 23 cm.
Arxiu digital en pdf de 788 pàgines dividit en 13 parts.
ID: 1656
Núm. Reg: 0023
CAH: 1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.2-0023-001656
Actes de Consells 1630-1653.
Actes de Consells 1630-1653.
Dates de creació i agregació: 05 març 1630 - 15 abril 1653.
Llibre manuscrit. 33 x 24 cm. 774 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 769 pàgines dividit en 11 parts.
ID: 1307
Núm. Reg: 0024
CAH: 1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.2-0024-001307
Actes de Consells 1653-1672. 
Actes de Consells 1653-1672. 
Dates de creació i agregació: 22 maig 1653 - 24 juny 1672.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 744 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 650 pàgines dividit en 9 parts.
ID: 1306
Núm. Reg: 0025
CAH: 1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.2-0025-001306
Actes de Consells 1672-1705.
Actes de Consells 1672-1705.
Dates de creació i agregació: 10 juliol 1672 - 05 abril 1705.
Llibre manuscrit. 32 x 22 cm. 842 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 838 pàgines dividit en 10 parts. 
ID: 1308
Núm. Reg: 0026
CAH: 1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.2-0026-001308
Actes de Consells 1705-1717.
Actes de Consells 1705-1717.
Dates de creació i agregació: 17 maig 1705 - 10 octubre 1717.
Llibre manuscrit. 31 x 22 cm. 278 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 280 pàgines dividit en 4 parts.
ID: 1309
Núm. Reg: 0027
CAH: 1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.2-0027-001309

1. Òrgans de govern

1.3.4. Ajuntament plenari. Actes. 
Actes de l’Ajuntament 1721-1765.
Actes de l’Ajuntament 1721-1765.
Dates de creació i agregació: 22 gener 1721 - 20 octubre 1765.
Llibre manuscrit. 32 x 22 cm. 374 pàgines.
L'arxiu digital en pdf de 329 pàgines dividit en 5 parts.
ID: 1311
Núm. Reg: 0040
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0040-001311
Actes de l’Ajuntament 1766-1779.
Actes de l’Ajuntament 1766-1779.
Dates de creació i agregació: 05 febrer 1766 - 24 desembre 1799.
Llibre manuscrit. 32 x 22 cm. 360 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 351 pàgines dividit en 5 parts.
ID: 1312
Núm. Reg: 0041
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0041-001312
Actes de l’Ajuntament 1780-1799. 
Actes de l’Ajuntament 1780-1799. 
Dates de creació i agregació: 06 gener 1780 - 06 desembre 1799.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 334 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 321 pàgines dividit en 5 parts.
ID: 1313
Núm. Reg: 0042
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0042-001313
Actes de l’Ajuntament 1800-1809.
Actes de l’Ajuntament 1800-1809.
Dates de creació i agregació: 16 gener 1800 - 21 març 1809.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 164 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 155 pàgines dividit en 2 parts.
ID: 1315
Núm. Reg: 0043
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0043-001315
Actes de l’Ajuntament 1810-1827.
Actes de l’Ajuntament 1810-1827.
Dates de creació i agregació: 29 maig 1810 - 12 agost 1827.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 164 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 154 pàgines dividit en 2 parts.
ID: 1316
Núm. Reg: 0044
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0044-001316
Actes de l’Ajuntament 1827-1831.
Actes de l’Ajuntament 1827-1831.
Dates de creació i agregació: 14 gener 1827 - 1 octubre 1827.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 88 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 91 pàgines dividit en 2 parts.
ID: 1317
Núm. Reg: 0045
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0045-001317
Actes de l’Ajuntament 1832-1843.
Actes de l’Ajuntament 1832-1843.
Dates de creació i agregació: 03 febrer 1832 - 31 desembre 1843.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 286 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 276 pàgines dividit en 3 parts.
ID: 1318
Núm. Reg: 0046
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0046-001318
Actes de l’Ajuntament 1844-1848, 1850-1852 i 1854.
Actes de l’Ajuntament 1844-1848, 1850-1852 i 1854.
Dates de creació i agregació: 12 gener 1844 - 31 desembre 1854.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 268 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 259 pàgines dividit en 3 parts.
ID: 1319
Núm. Reg: 0047
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0047-001319
Actes de l’Ajuntament 1855.
Actes de l’Ajuntament 1855.
Dates de creació i agregació: 07 gener 1855 - 20 maig 1855.
Arxiu digital en pdf de 18 pàgines.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 16 pàgines.
ID: 1320
Núm. Reg: 0048
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0048-001320
Actes de l’Ajuntament 1856.
Actes de l’Ajuntament 1856.
Dates de creació i agregació: 13 gener 1856 - 25 desembre 1856.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 60 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 63 pàgines.
ID: 1321
Núm. Reg: 0049
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0049-001321
Actes de l’Ajuntament 1857.
Actes de l’Ajuntament 1857.
Dates de creació i agregació: 04 gener 1857 - 06 desembre 1857.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 54 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 57 pàgines.
ID: 1322
Núm. Reg: 0050
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0050-001322
Actes de l’Ajuntament 1858.
Actes de l’Ajuntament 1858.
Dates de creació i agregació: 03 maig 1858 - 07 novembre 1858.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 16 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 19 pàgines.
ID: 1323
Núm. Reg: 0051
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0051-001323
Actes de l’Ajuntament 1859.
Actes de l’Ajuntament 1859.
Dates de creació i agregació: 09 gener 1859 - 18 desembre 1859.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 24 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 26 pàgines.
ID: 1325
Núm. Reg: 0052
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0052-001325
Actes de l’Ajuntament 1860.
Actes de l’Ajuntament 1860.
Dates de creació i agregació: 05 febrer 1860 -  01 novembre 1860.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 24 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 26 pàgines.
ID: 1326
Núm. Reg: 0053
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0053-001326
Actes de l’Ajuntament 1861.
Actes de l’Ajuntament 1861.
Dates de creació i agregació: 13 febrer 1861 -  22 desembre 1861.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 32 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 35 pàgines.
ID: 1327
Núm. Reg: 0054
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0054-001327
Actes de l’Ajuntament 1862.
Actes de l’Ajuntament 1862.
Dates de creació i agregació: 12 gener 1862 -  28 desembre 1862.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 66 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 67 pàgines.
ID: 1328
Núm. Reg: 0055
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0055-001328
Actes de l’Ajuntament 1863 -1864.
Actes de l’Ajuntament 1863 -1864.
Dates de creació i agregació: 1863 -  17 juliol 1864.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 48 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 49 pàgines.
ID: 1329
Núm. Reg: 0056
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0056-001329
Actes de l’Ajuntament 1865.
Actes de l’Ajuntament 1865.
Dates de creació i agregació: 12 febrer 1865 -  24 desembre 1865.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 60 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 63 pàgines.
ID: 1330
Núm. Reg: 0057
CAH: 1.3.4
IB-ADMA-AMA-CH-1.3.4-0057-001330
SELECT * FROM ADMA WHERE CL_VISIBLE='1' AND ID_113='AMA' AND ID_114='CH' ORDER BY BB_NCDU, BB_AUTOR1L, BB_AUTOR1N, BB_TITOLPART, BB_TITOLREVISTA, BB_TITOLMONOG, BB_NCOLECIO, BB_ANYPUB
REGTOTAL= 251 - Registres totals
REGXPAG = 25 - Registres per pàgina
NUMPAG = 11 - Núm. de pàgines
PAGACT = - Pàgina actual
Registres trobats: 251   |   Visualitzats : 25

Torna
CERCA BÀSICACERCA AVANÇADA
SELECT * FROM ADMA WHERE VS_ICONA<>'' AND ID_113='AMA' AND ID_114='CH' ORDER BY zid_ADMA DESC LIMIT 10
INCORPORACIONS RECENTS A
ARXIU MUNICIPAL
CATÀLEG HISTÒRIC
Registres a ARXIU MUNICIPAL