BIBLIOGRAFIA DEL MUNICIPI D’ALGAIDA OBRES AUTORS DEL MUNICIPI
ADJUTORI

NODAC 0

 
 • Tota aquesta part s'emplena automàticament.
 • Incloem les anotacions relacionades amb la base de dades a l'apartat 0.5. Observacions.
 • Les anotacions i/o observacions sobre els documents que catalogam s'han de fer a l'apartat 6.1.  Notes.

ADJ-BIB-GEN

[ADJUTORI BIBLIOGRAFIA GENERAL]
 


ATENCIÓ
Us pregam que, si detectau qualque omissió o qualque errada, ens ho comuniqueu per a esmenar-la.
Gràcies per la col·laboració.
 
 
 • Què és la Bibliografia del Municipi d'Algaida?

Un llistat dels llibres o part dels llibres (monografies) i articles de divulgació (diaris i revistes) que tracten sobre els pobles d'Algaida, Pina i Randa, de qualsevol tema o matèria.

 • En quantes seccions o parts es divideix?

En tres seccions:
A) OBRES DE REFERÈNCIA: Llistat bibliogràfic, ordenat per matèries, de monografies i articles publicats en qualsevol lloc i en qualsevol moment sobre el municipi d’Algaida. Aquesta secció està en continu creixement i, regularment, hi incorporam les noves obres que s’editen.
Els llistat de citacions bibliogràfiques s’ordenen de la següent manera:

1. Per matèria (per tema) seguint la CDU, la Classificació Decimal Universal.
2. Per ordre alfabètic dels llinatges de l’autor o, si la referència bibliogràfica és anònima, per títol.

Les fitxes bibliogràfiques que van acompanyades d’una icona contenen el document digitalitzat, que es pot consultar i descarregar en els termes que estableixen les condicions de reproducció.

Quan una referència bibliogràfica forma part del fons de la Biblioteca Municipal d'Algaida, apareix el número de registre i la signatura topogràfica per a localitzar-la.

Aquest llistat inclou les monografies, els articles publicats a les publicacions periòdiques i les entrades que, sobre Algaida, Pina i Randa, s’inclouen a la Gran Enciclopèdia de Mallorca.

B) OBRES D'AUTORS DEL MUNICIPI: És un llistat bibliogràfic, ordenat alfabèticament per llinatge, dels autors nascuts al municipi o fortament relacionats amb els pobles d’Algaida, Pina i Randa. Si un autor ha editat dues o més obres, les referències s’ordenen per ordre alfabètic de títol.

Aquest llistat inclou les monografies, els articles publicats a les publicacions periòdiques.

C) PUBLICACIONS PERIÒDIQUES: Mostra el llistat exhaustiu de les publicacions periòdiques al municipi d’Algaida durant totes les èpoques. La més antiga és La Razón, publicada l’any 1931, i la més moderna Blau i Blanc (2005-2007). Un cas a part és la revista de Premsa Forana Es Saig que des del desembre de 1980 es publica mensualment sense interrupció.

[AJUDA DEL CERCADOR. nivell home de bibliografia]

Cerca bàsica:
Text de consulta: Cerca un mot o expressió en tots els camps. La cerca no té en compte majúscules ni minúscules ni els accents ortogràfics.
Cerca avançada:
Autor: Cerca només al camp Autor.
Títol: Cerca només en el camp Títol.
Matèria: Desplegable del primer nivell de classificació de matèries.
Submatèria: Desplegable del segon nivell de classificació. Jeràrquicament són els nivells inferiors al triat a Matèria.
Subfons: Per a cercar dins cada una de les seccions o dins totes a la vegada.
Any: Per cercar any de publicació del document en totes les seccions.

No oblideu pitjar el botó BUIDAR per a netejar la cerca.


NODAC 1

 

1.1. Codi de referència:
 • Es genera automàticament a País, ArxiuFons i UDS (Unitat Documental Simple).
 • El documentalista emplena les caselles: Subfons, Grup de sèries, Sèrie i UDC (Unitat Documental Composta) segons el següent esquema:
falta taula
 

NODAC 3

 

3.3. Descriptors
 • Fins a 10 descriptors: paraula o paraules que descriuen el contingut de l'obra. S'usen per facilitar les cerques dels usuaris.
 • S'organitzen en els següens àmbits temàtics i, sempre que siguin pertinents, són obligatoris.

a) Descriptors de matèries: Usam com a Tesaurus la descripció de la CDU que hem adaptat. 
Pautes: Sempre que sigui possible, d'àmbit temàtic general a àmbit temàtic particular.
EXEMPLE 1: |Ciències aplicades|, |Medicina|, |Epidèmies|, |Grip|.
EXEMPLE 2: |Literatura|, |Poesia|, |Glosat|.
EXEMPLE 3: |Història|.

b) Descriptors onomàstics: Usam Llista d'encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya (LENOTI). Enllaç de consulta: LENOTI.
Pautes: Només els incorporam  si són pertinents en el contingut de l'obra. Si un nom ja apareix en qualsevol altre lloc de la fitxa, per exemple a |Autors|, no duplicam la informació.
EXEMPLE 1: Si en una obra com Escriptors a la Mallorca de la postguerra parlen de Pere Capellà. |Pere Capellà|.

c) Descriptors geogràfics:
Toponímia major: Només incloure les entrades |Algaida|, |Pina|, |Randa|. Si l'àmbit geogràfic de l'obra és tot el terme municipal, només |Algaida|.
Toponímia menor: Per exemple: possessions, accidents geogràfics, carrers, hidrografia, monestirs, esglésies, monuments, etc.
[Llistat per elaborar]
Pautes: Entram toponímia més el nom propi. Si ja està referenciat en un altre lloc de la fitxa, no duplicam la informació.
EXEMPLE 1: Puig de Randa: |puig|, |Randa|.
EXEMPLE 2: Torrent de Cas Brau: |torrent|, |Cas Brau|.
EXEMPLE 3: Possessió de Son Veny: |possessió|, |Son Veny|.
EXEMPLE 4: La muntanya dels tres santuaris: |ermita|, |Sant Honorat|, |Gràcia|, |monestir|, |Cura|.

d) Descriptors temporals:
Segles: Els incloem sempre: |segle XX|, |segle XVI|.
Anys: Si es tracta d'una data concreta, que no apareix en cap altre camp, la consignam: La butlla "Cum a nobis petitur" d'Innocenci IV  |1248|.

e) Descriptors d'època històrica: Només els incloem per a temàtiques històriques. Sempre segons la següent llista:
[incloure llista]

NODAC genèric

 

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) 2007. Barcelona: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya: Subdirecció General d’Arxius, 2007. (Arxivística i gestió documental. Eines; 1). Consultau-ho en aquest enllaç.

ISAD(G). Norma Internacional General de Descripció Arxivística = General International Standard Archival Description: Adoptada pel Comitè de Normes de Descripció, Estocolm, Suècia, 19-22 de setembre de 1999 [versió catalana a cura de Josep Matas i Jaume Rufí Pagès: Amb l’assessorament d’Àngels Bernal [et al.]. Barcelona: Associació d’Arxivers de Catalunya: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2001. Consultau-ho en aquest enllaç.

 

a
b
1a 1b
2a 2b
3a 3b
4a 4b

NODAC 6


Incloem informació rellevant referent a la publicació que no s’ha pogut incloure en cap altre apartat. Emperò, en cap cas, no s’ha de duplicar la informació.

Més informació a NODAC PUNT 6.1.

NODAC 7


7.1. Autoria i dates
 • Indicar per qui i en quina data s’ha elaborat i/o s’ha revista la descripció.
Sintaxi:
Nom Llinatge 1 Llinatge 2(coma espai) dd mes any(punt)
Nom i llinatges en minúscula, però amb les majúscules pertinents. No unim els dos llinatges amb conjunció "i".
Dia: Sempre dues xifres.
Mes: Amb lletres, sense maj´sucula inicial.
Any: Amb xifres, no separam amb punt els milers.

EXEMPLE: Joan Carles Sauler Portals, 03 desembre 2018
 
 • Quan es tracti de la primera redacció, no indicam res més.
 • En el cas d'una revisió, afegim davall el nom del primer redactor el nom del revisor, la data de revisió i, entre parèntesi |(revisió)|.
EXEMPLE  1: |Joan Carles Oliver, 27 desembre 2018.|.
EXEMPLE 2: |Maria Llompart Salvà, 03 gener 2019 (revisió).|.

Més informació a NODAC PUNT 7.1.

Bibliografia 1000 OBC


[Vàlida per a totes les fitxes]

Pautes de sintaxi:
 • Sempre llinatges en majúscula i nom en minúscula: |JANER MANILA| |Gabriel|.
 • La coma de separació entre els llinatges i el nom la posa el sistema.
 • Entram sempre els dos llinatges complets, encara que a l'obra només n'apareixi un.
 • Desenvolupam els nom de fonts: P. Oliver Cases: |OLIVER CASES| |Pere|.
 • Mai no transcrivim la conjunció "i" entre els dos llinatges.
 • Indexau correctament les preposicions i els articles darrere el nom de fonts. Podeu consultar el CANTIC (Catàleg d’autoritats de noms i títols de Catalunya).
EXEMPLE 1: J. Antoni Gamundí Fornells = |GAMUNDÍ FORNELLS| |Joan Antoni|.
EXEMPLE 2: Pere Capellà = |CAPELLÀ ROCA| |Pere|.
EXEMPLE 3: Gabriel Company i Oliver = |COMPANY OLIVER| |Gabriel|.
EXEMPLE 4: Jaume d’Olesa i Sanglada = |OLESA SANGLADA| |Jaume d’|.
 
Pautes de citació bibliogràfica: 
 • Seguim el document Citació Bibliogràfica. 2a. ed. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura: Direcció General de Política Lingüística, 2012. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 1). Ho podeu consultar en aquest enllaç.
RESUM:
 • Fins a tres autors, transcrivim els tres.
 • Més de tres autors, transcrivim el primer i marcam la casella de Responsabilitats [et. al.]
 • Altres mencions de responsabilitat:
  • Quan la responsabilitat s’atribueix a editors: marcam (ed.).
  • Quan s’atribueix a curadors: marcam (cur.).
  • Quan s’atribueix a compiladors: marcam (comp.).
  • Quan s’atribueix a directors: marcam (dir.).
  • Quan s’atribueix a coordinadors: marcam (coord.).
  • Per defecte el sistema marca |cap|.

Bibliografia 2000 OBC


[Vàlida per a BIBLIOGRAFIA completa i per títol de part]


Pautes de sintaxi:
 • Transcrivim el títol i/o subtítols íntegrament, respectant l’idioma.
 • Títol complet de la monografia. Si té un subtítol, ho separam amb dos punts.
 • El sistema inclourà la cursiva, en el cas del títol d’una obra completa, o les cometes, en el cas del títol d’una part de l’obra.
 • Si la llengua es prenormativa, no la normativitzam. Però si es tracta d’una falta de mecanografia o una errada ortogràfica de llengua normativa, la corregim.
 • Desenvolupam sempre les abreviacions entre claudàtors.
EXEMPLE 1: Historia del santuario de Ntra. Sra. de Cura = |Historia del santuario de N[ues]tra S[eño]ra de Cura|.
EXEMPLE 2: L’antigue Iglésia de Sta. Ma. de la P. de Castellitx = |L’antigue Iglésia de S[an]ta Ma[ria] de la P[au] de Castellitx|.
EXEMPLE 3: Algaida al començament del vuitcents = Algaida al començament del vuit-cents
EXEMPLE 4: El trieni liberat a Algaida = El trienni liberal a Algaida
 
Pautes de citació bibliogràfica: 
Seguim el document Citació Bibliogràfica. 2a. ed. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura: Direcció General de Política Lingüística, 2012. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 1). Ho podeu consultar en aquest enllaç.

Bibliografia 2100

[Vàlida per a  PUBLICACIONS ENS SÈRIE]
 

Títol de l'article
Pautes de sintaxi:
 • Transcrivim el títol i/o subtítols íntegrament, respectant l’idioma.
 • El sistema inclourà les cometes al títol de la part.
 • Si la llengua es prenormativa, no la normativitzam. 
 • Si la llengua és normativa, esmenam les errades tipogràfiques o ortogràfiques, però en cap cas el lèxic. 
Títol de la revista
Pautes de sintaxi:
 • Títol complet de la publicació. Si té un subtítol, que sigui pertinent, ho separam amb dos punts.
 • El sistema inclourà  la cursiva  al títol de la revista.
 • Respectam el text original, sense fer-hi correccions. 
EXEMPLE 1:  |Es Saig|.
EXEMPLE 2: |Castellitx: Fuies folklòriques d’Algaida i la seva encontrada|.
 
Pautes de citació bibliogràfica: 
Seguim el document Citació Bibliogràfica. 2a. ed. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura: Direcció General de Política Lingüística, 2012. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 1). Ho podeu consultar en aquest enllaç
 

Bibliografia 3000 OBC

 

[Vàlida per a   MONOGRAFIES I PUBLICACIONS EN SÈRIE]

Número d'edició de monografies:
 • Només emplenam la casella quan no es tracta de la primera edició.
Sintaxis: Escrivim el nombre en xifres aràgiques. . L’abreviació de l'ordinal ("a" ) i de l' edició ("ed.") la inclou el sistema.

EXEMPLE: |2 |Lloc d'edició de monografies i publicacions en sèrie:
 • Lloc (ciutat o poble) on s'ha editat l'exemplar.
 • Si no apareix explícita, però sabem o deduïm on s'ha editat, escrivim el topònim entre claudàtors.
 • En el cas de Palma, mai escrivim "Palma de Mallorca", encara que aparegui aquesta forma a la publicació.
 • En el cas que hi apareguin dos llocs d'edició, només consignam el primer.
 • Si es desconeix el lloc de publicació escrivim, amb claudàtors inclosos: [S. l.] (sine loco), amb la S en majúscula i espai rere el primer punt.
 • No s’ha de confondre el lloc d’impressió amb el lloc d’edició.
EXEMPLE 1: |Barcelona|.
EXEMPLE 2: |[Porreres]|.
EXEMPLE 3: |[S. l.]|.
 
Editor de monografies i publicacions en sèrie:
 • El nom de l'empresa editorial o l'entitat que edita la publicació periòdica.
 • En el cas que hi apareguin dos editors, només consignam el primer.
 • En el cas de publicacions antigues sense editorial explícita, indicarem la impremta entre claudàtors.
 • No escrivim la paraula “editorial” , “edicions” ni “editor”. Excepció: quan es pugui generar confusió.
 • No escrivim mai les sigles S. L. o S. A.
 • Editorial Moll = Moll
 • Lleonard Muntaner Editor = Lleonard Muntaner
 • Editorial Vicens Vives S. L. = Vicens Vives
 • Círculo de Lectores S. A. = Círculo de Lectores
 • Edicions 62 = Edicions 62
 • Si no apareix explicitat l’editorial, escrivim [s. n.] (sine nomine) entre claudàtors, amb la s en minúscula i un espai rere el primer punt.
EXEMPLE 1: |Ajuntament d'Algaida|.
EXEMPLE 2: |[Tipografia Rosselló de Porreres]|.
EXEMPLE 3:  |[s. n.]|.
 
Any d'edició de monografies:
 • Els escrivim sense el punt de separació de milers: 
2.014 = 2014
1.229 = 1229
 • Si no s’explicita l’any d’edició, podem posar el del copyright, el del Dipòsit Legal o el de la impressió. En cas que no coincidir consignam el més modern.
 • Si no ho sabem, escrivim [s. a.] (sine anno) entre claudàtors, amb la s minúscula i un espai rere el primer punt.
 
Pautes de citació bibliogràfica: 
Seguim el document Citació Bibliogràfica. 2a. ed. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura: Direcció General de Política Lingüística, 2012. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 1). Ho podeu consultar en aquest enllaç.

Bibliografia 4000 OBC

[Vàlida per completa i part]
 
Obra bibliogràfica completa:
Número total de pàgines:
 • Consignam la darrera pàgina impresa, encara que no estigui numerada. No incloem l’abreviació de pàgina (p.).
 • Hem de consignar sempre el punt de milers: 1256 = 1.256

Part obra bibliogràfica:
Número de pàgines de la part:
 • Consignam la primera i la darrera pàgina de la part (capítol o article). No incloem l’abreviació de pàgina (p.).

Bibliografia 4100

 

[Vàlida per a  PUBLICACIONS ENS SÈRIE]

Número de volum:
 • Només ho emplenam quan la publicació forma part d’un volum d’edició. Ho deixam sense emplenar quan es tracti d'una agrupació en volums posterior a l'edició.
 • Ho consignam en xifres aràbigues. El sistema inclourà l'abreviatura "vol.".
 
Número de publicació:
 • És el número cardinal de l'exemplar.
 • Ho consignam en xifres aràbigues. El sistema inclourà l'abreviatura "núm.".
 • Si no apareix el número de publicació, escrivim |[s/n]|.
 
Data de publicació:
Sintaxis:
 • Transcrivim la data de publicació de la manera que apareix a l'exemplar, però:
 • Els dies en dues xifres aràbigues.
 • Els mesos en lletres, sense abreujar i sense maúscules. Els altres periodes, per exemple "semestre", "quatrimestre", etc. seguiran la mateixa pauta.
 • L'any  en quatre xifres aràbigues.
 • L'única data obligatòria és l'any. Si no apareix indicam |[s. a.]|.
 • El sistema inclourà els parèntesis.
EXEMPLE 1: |1994|.
EXEMPLE 2: |desembre 2001|.
EXEMPLE 3: |2n quatrimestre 2001|. Fixem-nos que en aquest cas incloem la abreviatura de l'ordinal "r", "n", etc. sense punt final.
EXEMPLE 4: |20 gener 1954|.
EXEMPLE 5: |1-15 octubre 2000|.
EXEMPLE 6: |juliol-agost 2001|.
EXEMPLE 7: |novembre 2008 - febrer 2009|.  Fixem-nos que quan unim periodes complexos, es deixa un espai a banda i banda del guionet.
 
Pàgines de la part:
 • En xifres aràbigues separades per un guionet sense espais a banda i banda. El sistema inclou l'abreviació de pàgines i el punt final.
EXEMPLE 1: |18|.
EXEMPLE 2: |23-32|.
 
ISBN/ISSN:
 • Ho deixam en blanc si no apareix a la publicació. El número s'escriu amb xifres aràbigues sense separació de guions.
 
Pautes de citació bibliogràfica: 
Seguim el document Citació Bibliogràfica. 2a. ed. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura: Direcció General de Política Lingüística, 2012. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 1). Ho podeu consultar en aquest enllaç

Bibliografia 5000 OBC

Títol de la col·lecció:
 • No escrivim el mot “col·lecció” a no ser que formi part del títol de la col·lecció:
Col·lecció Els Treballs i els Dies = Els Treballs i els Dies
Edicions Pere Capellà = Edicions Pere Capellà
Col·lecció Binària = Binària
Col·lecció Seqüencial = Seqüencial
 
 • Si la col·lecció té una subpart, la separam amb un punt.
EXEMPLE: |Traduccions i correccions. Eines|.
|Traduccions i correccions. Vocabulari|.
 
 • El sistema inclourà els parèntesi i el punt i coma.
Número de la col·lecció:
 • Cardinal en xifres aràbigues.
 
ISBN o ISSN:
 • Escrivim el número complet, sense separacions ni guions:
EXEMPLE: 84-8488-052-3 = 8484880523

Bibliografia 6000 OBC

 
Núm. CDU i text CDU:
 • Triarem al desplegable el número. El text s'afegirà automàticament.
EXEMPLE 1: CDU: |82 P|; text: |Literatura. Poesia|
EXEMPLE 2: CDU: |94-1c|; text: | Història antiga. Periode talaiòtic|
 
 • En el cas de la CDU de la part, ha de reflectir la temàtica del capítol o l'article, que pot NO coincidir amb el CDU de l'obra completa:
EXEMPLE 3:
Obra completa: Algaida: Cinquenes jornades d'estudis locals CDU: 94 
Part: "Una visió del teatre de Pere Capellà...". A: Algaida: Cinquenes jornades d'estudis locals CDU: 82 T
 
 • En el cas que l'obra abraci diverses èpoques històriques, consignam només la primera.
EXEMPLE 4:
Una obra que abraça des de la prehistòria a l'edat mitjana: CDU 94-1b; Història antiga. Periodi Pretalaiòtic (anys -2000 
 
 • Aquest Núm. CDU i text CDU només s'usen per ordenar internament la visualització de la Bibliografia al web. En la majoria de casos és més senzilla i menys detallada.
 
Núm. Registre de la biblioteca:
 • Només quan el llibre està registrat i catalogat a la biblioteca d'Algaida. Pot ser el número de codi de barres (començat per 1200...) o el de registre que encapçalarem amb les lletres RX:
1200212247 = 1200212247
12835 = RX12835
 • Les xifres van sempre sense els punts de milers.
 
Signatura topogràfica de la biblioteca:
 • És l’expressió alfanumèrica que es troba a l’etiqueta del llom. Respectam les majúscules i les minúscules, els signes de puntuació i els espais. 
65 CAR
CL ALG 94B JAN
94B “12-14” Algaida OLI
82-4 BAR
 
 • La signatura topogràfica de la biblioteca pot NO coincidir amb el número del CDU i text CDU del Registre. 

Bibliografia 8000 OBC

 
8.1. Enllaços interns:
 • És un enllaç del propi web; per exemple de la fitxa bibliogràfica a l’arxiu que conté un document electrònic (text, so, imatge, etc.).
 
8.2. Enllaços externs:
 • És un enllaç a un web alié; per exemple a un arxiu (text, so, imatge, etc.) del qual no en tenim una còpia.
Sintaxis:
Els enllaços han de ser complets (amb htpp:// al davant) i s’ha de comprovar que estiguin operatius.

La data de consulta s’entra amb la següent sintaxi:
[dd=xifres del dia] [el mes en lletres i sense majúscula inicial] [aaaa=any en xifres, sense el punt de milers]

EXEMPLE 1: | 03 gener 1995|
EXEMPLE 2: |24 setembre 2008|
 
 • El sistema inclourà els claudàtors.
SELECT * FROM ADMA WHERE CL_VISIBLE='1' AND ID_113='BBL' AND BB_NCDU<>'' AND (ID_11 LIKE '%OA%' OR CE_339 LIKE '%OA%' OR ID_118='OA') ORDER BY BB_AUTOR1L, BB_AUTOR1N, BB_TITOLPART, BB_TITOLREVISTA, BB_TITOLMONOG, BB_NCOLECIO, BB_ANYPUB, ID_13 LIMIT 0,25

---C1=BBL---C2=OA----
AMENGUAL OLIVER "MERRIS", Maria
AMENGUAL OLIVER "MERRIS", Maria (comp.). «Glosa: [Gloses del Parenostre]». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [2:1983-1984], núm. 41 (maig 1984). p. 14.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138038
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2486
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-05-1984-0041-OA-002486
AMENGUAL OLIVER "MERRIS", Maria. «[Glosa:] Codolada de s'Heretat». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [4:1987-1988], núm. 87 (març 1988). p. 25.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138040
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 5721
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-03-1988-0087-OA-005721
AMENGUAL OLIVER "MERRIS", Maria. «[Glosa:] Festes de la Pau». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 53 (maig 1985). p. 14-15.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2715
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-05-1985-0053-OA-002715
AMENGUAL OLIVER "MERRIS", Maria. «[Glosa:] Gent de sa Tanqueta». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [4:1987-1988], núm. 96 (desembre 1988). p. 13.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138040
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 6005
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-12-1988-0096-OA-006005
ANDREU TAMAREU, Víctor
ANDREU TAMAREU, Víctor [et al.]. «Monogràfics: Dimonis». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [6:1991-1992], núm. 136 (abril 1992). p. 1-12 [25-36].
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137884
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 7477
CDU:7.0 Art. Diverses disciplines
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-04-1992-0136-OA-007477
ANDREU TAMAREU, Víctor. «[Notes d'art:] El què i el com». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [6:1991-1992], núm. 122 (febrer 1991). p. 15.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137885
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 6542
CDU:7.0 Art. Diverses disciplines
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-02-1991-122-OA-006542
ANTICH OLIVER, Francesc
ANTICH OLIVER, Francesc. Debat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears. Palma: Secretaria de la Presidència de les Illes Balears, 2008. 37 p.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1201006274
Signatura: CL ALG 352.12B ANT
ID: 8192
CDU:35 Administració pública. Institucions
IB-ADMA-BBL-OA-Antich-Oliver-008192
ANTICH OLIVER, Francesc. Discurs de presa de possessió. Palma, 6 de juliol de 2007; Discurs d'inici del curs polític. Palma, 7 de setembre de 2007. Palma: Secretaria de la Presidència de les Illes Balears, 2007. 20 p.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1201006311
Signatura: CL ALG 352.12B ANT
ID: 8191
CDU:35 Administració pública. Institucions
IB-ADMA-BBL-OA-Antich-Oliver-008191
ANTICH OLIVER, Francesc. Un nou model de país modern i compartit. Discurs del president de les Illes Balears amb motiu del debat sobre orientació política general del Govern (2002). Palma: Parlament de les Illes Balears, 2002. 61 p.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200416244
Signatura: CL ALG 352.12B ANT
ID: 9141
CDU:35 Administració pública. Institucions
IB-ADMA-BBL-OA-Antich-Oliver-009141
ANTICH TROBAT, Francesc
ANTICH TROBAT, Francesc. «Glosa: En sentir es tambor sonar». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 02 (febrer 1981). p. 11.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1849
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-02-1981-0002-OA-001849
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «[Glosa:] El Pou des Colomer». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [6:1991-1992], núm. 141 (setembre 1992). p. 10.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137885
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 7537
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-09-1992-0141-OA-007537
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «Glosa: Sant Honorat és passat...». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 01 (gener 1981). p. [14].
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1831
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-01-1981-0001-OA-001831
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «[Glosa:] Naixement. A Sebastià Perelló Amengual». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [6:1991-1992], núm. 141 (setembre 1992). p. 17.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137884
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 7542
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-09-1992-0141-OA-007542
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «[Glosa:] Nuviances». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [7:1993-1994], núm. 145 (gener 1993). p. 10.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138043
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 8334
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-01-1993-0145-OA-008334
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «[Glosa:] A n'en Joan [Oliver Bauçà] "Torres"». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [2:1983-1984], núm. 44 (agost 1984). p. 19.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138038
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2546
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-08-1984-0044-OA-002546
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «[Glosa:] Jeroglífic o embull democràtic». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [6:1991-1992], núm. 121 (gener 1991). p. 25.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137885
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 6529
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-01-1991-121-OA-006529
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «[Glosa:] La mar i ella». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [5:1989-1990], núm. 97 (gener 1989). p. 6.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137885
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 6020
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-01-1989-0097-OA-006020
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «[Glosa:] Mare santa, a vostra planta...». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982],
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2075
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-04-1982-0016-OA-002075
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «[Glosa:] Mestre Mariano [Capellà Roca] "Batle"». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [4:1987-1988], núm. 92 (agost 1988). p. 10.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138040
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 5891
CDU:929 Biografies generals
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-08-1988-0092-OA-005891
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «[Glosa:] Requiem per a la mort anunciada dels pins de la Plaça d'Algaida». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [4:1987-1988], núm. 91 (juliol 1988). p. 10-11.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138040
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 5871
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-07-1988-0091-OA-005871
BENNÀSSAR VICENÇ, Bartomeu
BENNÀSSAR VICENÇ, Bartomeu; FULLANA PUIGSERVER, Pere. Carlisme i integrisme a Mallorca (1887-1889): Epistolari entre Antoni Maria Alcover i Miquel Binimelis. Palma: El Tall, 1993. 149 p. (El tall del temps; 14). ISBN: 8487685382.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: Rx: 89147
Signatura: CL ALG A BEN
ID: 520
CDU:94-4b 18 Història. Època contemporània. Segle XIX
IB-ADMA-BBL-OA-FULLLANA-PUIGSERVER-000520
BIBILONI TROBAT, Gabriel
BIBILONI TROBAT, Gabriel. «Divulgació: El patrimoni talaiòtic en el terme d'Algaida». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [6:1991-1992], núm. 131 (novembre 1991). p. 11-17.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137885
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 6785
CDU:94-1c Història antiga. Periode talaiòtic (anys -1300 a -0123)
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-1-1991-0130-ORM-006785
BIBILONI TROBAT, Gabriel; MULET CERDÀ, Pere. «Pina». Gran Enciclopèdia de Mallorca [Palma: Promomallorca], vol. 13, (1989-2005). p. 133-138. ISSN: 8486617189.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 99405
Signatura: 030 GRA
ID: 8067
CDU:908 Descripció d’un territori
IB-ADMA-BBL-OA-Bibiloni-Trobat-008067
BIBILONI TROBAT, Gabriel. «[Divulgació:] Els sistemes àrabs de captació d'aigua en el terme d'Algaida: El qanat (1)». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [4:1987-1988], núm. 96 (desembre 1988). p. 8-10.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138040
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 6002
CDU:94-2c 06 Història. Edat mitjana. Època musulmana (segles VII a l’any 1229)
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-12-1988-0096-ORM-006002
BIBILONI TROBAT, Gabriel. «[Divulgació:] Els sistemes àrabs de captació d'aigua en el terme d'Algaida: El qanat (2)». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [5:1989-1990], núm. 97 (gener 1989). p. 8-10.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137885
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 6022
CDU:94-2c 06 Història. Edat mitjana. Època musulmana (segles VII a l’any 1229)
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-01-1989-0097-ORM-006022
SELECT * FROM ADMA WHERE CL_VISIBLE='1' AND ID_113='BBL' AND BB_NCDU<>'' AND (ID_11 LIKE '%OA%' OR CE_339 LIKE '%OA%' OR ID_118='OA') ORDER BY BB_NCDU, BB_AUTOR1L, BB_AUTOR1N, BB_TITOLPART, BB_TITOLREVISTA, BB_TITOLMONOG, BB_NCOLECIO, BB_ANYPUB
REGTOTAL= 993 - Registres totals
REGXPAG = 25 - Registres per pàgina
NUMPAG = 40 - Núm. de pàgines
PAGACT = - Pàgina actual
Registres trobats: 993   |   Visualitzats : 25

Torna
CERCA BÀSICACERCA AVANÇADA
SELECT * FROM ADMA WHERE IR_811<>'' AND ID_113='BBL' AND (ID_11 LIKE '%OA%' OR CE_339 LIKE '%OA%') GROUP BY IR_811 ORDER BY zid_ADMA DESC LIMIT 10
INCORPORACIONS RECENTS A
BIBLIOGRAFIA
OBRES AUTORS DEL MUNICIPI
Registres a BIBLIOGRAFIA